Socialt ansvar

År 2016 var 189 personer i tjänst hos oss i olika slags arbetsuppgifter från direkta kundkontakter till stödfunktioner.

För oss är bidrag från varje anställd, kund eller ägarrepresentant betydelsefull och viktig. Därför, har vi ett socialt ansvar under årets alla dagar.

97%av vår personal har en tillsvidare anställning.

Socialt ansvar betyder i HUS Gruppen studerandeservice, personalens friskvård, kunnande och en bra arbetsmiljö, främjande av jämlikhet enligt de riktlinjer som angivits i jämlikhetsplanen, en öppen och uppmuntrande ledningskultur, skapande av i första hand fasta tjänster till sådana arbetsuppgifter, som inte är av säsongsnatur eller projekt, en öppen interaktion med kunder, ta i beaktande möjligheten till mångkulturella inslag i affärsverksamheten, tillgänglighet och kvalitet av varor och tjänster, erbjuda alternativ samt val av ansvarsfulla samarbetspartners.

Nolltolerans för olycksfall

UniCafe har varit de första företagen inom restaurangbranschen, som från år 2007 deltagit i Arbetarskyddsstyrelsens Nolltolerans forum. Medlemskapet stöder på ett utomordentligt sätt vårt långsiktiga mål att ständigt förbättra arbetssäkerheten, och det är även ett bra sätt att på ett konkret sätt föra fram ledningens och personalens äkta vilja, att förbättra arbetssäkerheten och strävandet mot en nolltolerans inom olycksfall.

Nolltolerans för olycksfall -arbetet är ett successivt och målmedvetet lärande att komma ifrån olycksfall. Vi lär oss genom att gå igenom alla olycksfall och nära på inträffade olyckshändelser med personalen och komma överens om förändringar i arbetsmetoder för att kartlägga verksamhetens risker och för att i fortsättningen för hindra olyckshändelser.

 

Ansvarighetstävling

Aktivitet är ett av HUS Gruppens grundvärden. För oss innebär det att lyssna till och agera i samråd med våra kunder, personal, ägarens representanter och vår miljö.

Som ett exempel på detta, söker HUS Gruppen metoder för en allt mer ansvarsfull verksamhet genom en årlig tävling.

Tävlingen välkomnar förslag om åtgärder för att höja ansvarigheten nom miljö- såväl som sociala aspekter, kulturella eller ekonomiska.

 

Inte ensam, utan tillsammans

HUS Gruppens företag verkar inom flera olika verksamhetsområden och deras intressegrupper är delvis mycket olika. En gemensam nämnare är Helsingfors universitets studentkår och dess medlemmar. Som medlemmar i studentkåren är de studerande ägare, och som användare av Gruppens företagstjänster även dess kunder.

Kundgrupperna i företagen inom Gruppen varier per verksamhetsfält. Utöver de studerande och personalen på universitet och högskolor servar företagen även bl a affärslokalernas hyresgäster, gäster på vandrarhem, arrangörer av möten, fester och tillställningar och deras kunder.

Vårt gemensamma mål är att upprätthålla en öppen växelverkan, till alla parters belåtenhet, om vår service och dess kvalitet samt kundernas önskemål och behov. Kundens röst blir hörd bl a genom kundundersökningar om hur nöjda de är och genom den feedback som fås. De olika verksamhetsgrenarna har även egna, före dem speciellt lämpade, metoder till diskussioner med kunder t ex restaurangkommittéer.

Gruppens företag väljer som partners ansvarsfullt agerande leverantörer och andra samarbetspartners. Endast HPL – auktoriserade bemanningsföretag som samarbetspartners.

Därutöver har våra företag ett nära samarbete med flera myndigheter, staden, universitetet, media och placerare. Vår strävan är att hålla en öppen kommunikation och kontakt.