Ansvar för miljön

Det sägs att ansvaret börjar då plikterna upphör.

Vi på HUS Gruppen vill även gå de extra stegen som krävs för, att göra det som verkligt ansvarstagande ur en miljöaspekt kräver.

Vi tar ansvar för att minska det ekologiska fotspåret och klimatutsläppen genom att vara observanta på råvarornas, produkternas och förpackningarnas miljöaspekter, minimera avfallsmängden och återvinna på ett effektivt sätt samt notera förbrukningen av energi och vatten. Därutöver tar vi hänsyn till miljöpåverkan i vår verksamhet och i all materialanskaffning främjar vi miljövänliga och energieffektiva lösningar vid byggnation och renovering samt orienterar vår personal och kunder i miljöfrågor.

Men vad gör vi i praktiken?

Ekologiskt är en växande trend inom turism

Vandrarhemmet Domus Academicaär HUS Gruppens sommarhotell, vars 326 rum har sommartid logi för en stor grupp resenärer, allt från konferensgäster till turister med ryggsäck. Vi vill visa på att ekogärningar kanäven göras vid resa.

Ansvar för miljön är en utgångspunkt vid utvecklandet av turismtjänster, och för allt fler är det en viktig aspekt vid val av logi. Vi arbetar för att utvecklas som en lokal aktör i en internationell verksamhetsomgivning.

Som ett bevis på detta har Hostel Domus Academica,som första i Finland, börjat med att räkna ut det ekologiska fotspåret som en övernattning orsakar och dess kompensering.

På Hostel Domus Academica betyder ekologiskhet utöver kompenseringen att det över hela linjen görs ansvarsfulla val: att KRAV eller närproducerad mat samt Fair Trade varor alltid prioriteras vid frukost till en process för att engagera och göra personalen väl förtrogen med detta.

En liten sak som tillsammans blir en stor helhet

Som ett tecken på HUS Gruppens engagemang i miljöarbetet har våra restaurangerna beviljats ett miljöcertifikat ISO 14001. En av de viktigare miljöaspekterna var våra restaurangers minskning av biologiskt avfall.

Ca en femtedel av maten avsetts för matkonsumtion slutar som biologiskt avfall. Svinnet uppstår i restaurangköken vid matlagningen, som serveringsrester speciellt vid matbespisning samt tallriksrester.

 

Ett förkläde till framtidens kunniga

I HUS Gruppen arbetar 200 yrkesmän inom olika professioner från restaurangvärldens gurus till IT-världens trollkarlar. Vi rekryterar årligen en ansenlig mängd kunniga och tror, att vi måstegöra oss förtjänta av dem.

För att skapa en bra grund till förnyandet av arbetskläder på studentrestaurangenUniCafe, ochpåföljande utbyte av arbetskläder, återvanns de till att användas på de ungas verkstad.

De ungas verkstad erbjuder praktikplatser för unga arbetslösa under 29 år. Utveckling av innehåll till verksamheten för ungdomar på verkstaden ingår i utbildnings- och kulturministeriets enhet för ungdomar. Ur ungdomsarbetets aspekt är verkstäderna en bra plats för att utveckla livskompetens, lära sig att bli vuxen, öka gemenskapen och lära på arbetsplatsen.

Green office

HUS Gruppen har allt sedan år 2006 följt WWF:s Green Office miljöprogram. Målsättningen med programmet är att minska på miljöbelastningen, skapa besparingar, förebygga verksamhetens miljökonsekvenser och sakta ner klimatförändringarna genom att utveckla sin egen verksamhet.

Med hjälp av Green Office upprätthåller och utvecklar vi vårt miljöprogram och engagerar vår personal att agera enligt miljöprinciperna.

En omfattande sortering av sopor är vardag på våra kontor, liksom en så miljövänlig anskaffning av kontorsmaterial som möjligt. Energieffektiviteten tar vi hänsyn till genom att vid investeringar välja de miljötekniskt och ekonomiskt mest effektiva lösningar. Vi har en centrerad utskriftshantering, och grundinställningen är svartvit utskrift på båda sidor.

Vi kompenserar vår förbrukning vid flygresor och vid användning av el. Nästan alla använder allmänna kommunikationer vid färd till och från arbetet. Vi deltar årligen i Energisparveckorna och Earth Hour samt konsumtionsvanor undersökningen för personal enligt Green Office.