Ekonomiskt ansvar

HUS Gruppen är en affärsverksamhet som drivs av Helsingfors universitets studentkår. Från ekonomisk synvinkel lägger vi extra stor vikt vid ansvar gentemot våra ägare samt en långsiktig verksamhet.

Förra året delade vi ut 2,5 miljoner euro till studentkårens verksamhet.

I vår hantering av ekonomin strävar vi efter att studentkåren får en jämn och kontinuerlig vinstdelning. Med hjälp av vinstdelningen från Gruppen, är studentkåren ekonomiskt självständiga och kan arbeta för sina egna mål.

Grunden för vår starka ekonomi bygger på uthyrning av affärslokaler i centrala Helsingfors. Dessutom verkar vi inom områden som ligger nära de studerandes vardag: restaurang- och inkvarteringsbranschen. HUS Gruppens placeringsverksamhet är en föregångare inom en ansvarsfull placeringsverksamhet i Finland.

Vi vill visa vägen med vårt exempel.

FIBS

FIBS är Finlands ledande nätverk om företagsansvar, vari HUS Gruppen deltar aktivt.

FIBS hjälper företag att hitta konkurrensfördelar i ansvarsfullhet: den förmedlar information om trender inom företagsansvar, bästa praxis och arbetsredskap, och erbjuder företag möjlighet att utbyta information och erfarenheter samt lära och skapa nya idéer tillsammans med olika intressegrupper.

Ansvarsfullhet ger konkurrensfördelar, då företaget kan erbjuda något som konkurrenterna inte har. Nya affärsmöjligheter kan bäst skapas, då ansvarsfullhet är utgångspunkten för företagsverksamheten. Genom att utveckla lösningar till samhälleliga problem, kan företag svara mot kundernas, personalens och placerarnas förväntningar och stå ut från sina konkurrenter.

 

FINSIF

År 2009 samlades en grupp för att skriva under FN:s princip för en ansvarsfull placeringsverksamhet, varav HUS Gruppen var en, och för att diskutera behovet av att bilda en aktör, som kunde verka för att aktivt lyfta fram ansvarsfull placeringsverksamhet i Finland.

Tillsammans företrädde de över 250 miljoner euro i placeringskapital. Som ett resultat av dessa diskussioner bildades under sommaren 2010 Finsif, Forum för ansvarsfull placering i Finland. HUS Gruppen var en av de 18 medlemmar som grundade Finsif.